روان زخمی

4-  فیلم سینمایی مستقل روان زخمی محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی swiff آمریکا راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

3-  فیلم سینمایی مستقل روان زخمی محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی ziff تانزانیا راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

2- فیلم سینمایی مستقل روان زخمی محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی first time filmmaker انگلیس راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

1-کارگردان میثم جعفری نژاد

1- فیلم سینمایی مستقل روان زخمی محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی lift off global network انگلیس راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد