صداگذاری

بدون شک صداگذاری تاثیر بسیار مهمی در بهبود نتیجه نهایی کار شما دارد.

صداگذاری توسط نرم افزار پرقدرت Adobe Audition CC انجام میشود که جزو 5 نرم افزار سطح A جهانی در این زمینه قرار دارد.

دستمزد صداگذاری از دقیقه ای 60 هزار تومان شروع میشود و بر مبنای پروژه توافق میکردد.

* صداگذاری کارهای صدابرداری شده توسط گروه تولید فیلم با 20 درصد تخفیف انجام میشود.

خواسته شما تخصص ماست