معجزه تولد!

5-  فیلم معجزه تولد! محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی swiff  انگلیس با نشان افتخار راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

4- فیلم معجزه تولد! محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی festival del cinema di cefalu اسپانیا راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

3- فیلم معجزه تولد! محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی bloody hats انگلیس راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

 

کارگردان میثم جعفری نژاد

2-  فیلم معجزه تولد! محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی lift off session انگلیس راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

1- فیلم معجزه تولد! محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی lift off global network انگلیس راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد